Värdegrund – ett svenskt fenomen?

Värdegrund – ett svenskt fenomen?

 

Visste du att ordet och begreppet värdegrund endast används i Norge och i Sverige?

Wikipedia skriver – Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började användas under 1990-talet i diskussioner kring framför allt ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse. Källa Wikipedia.

De flesta av oss har nog en uppfattning om vad begreppet innebär. Värdegrunden är kopplad till värdeord som beskriver den företagskultur som företagsledningen vill eftersträva. För att efterleva företagskulturen behöver ledningen etablera rutiner för att levandegöra och bevara företagets värdegrund. Det kräver ett starkt engagemang från ledande personer och ett kontinuerligt arbete för att utveckla företagskulturen i rätt riktning.

Vi på Think Do & Grow har lång erfarenhet av att hjälpa företag att stötta ledningsgrupper i arbetet med att ta fram en värdegrund som beskriver den företagskultur man vill ha.

Lyssna gärna på Magnus Liljevall, regionchef på Moelven Modus när han berättar om företages arbete med vision och värdegrund. https://www.thinkdoandgrow.com/?s=magnus+liljevall

 

Hur lever man sin värdegrund?

Hur lever man sin värdegrund?

 

Magnus beskriver det unika med Moelven Modus – ett visions- och värdegrundande företag. Den gemensamma värdegrunden finns på väggen i entrén på kontoret, synlig för alla. Det viktiga är inte bara att den finns, utan att den också efterlevs, varje dag. Magnus pratar vidare om företagets syn på medarbetarna. Hur man som anställd kan kvitta nerlagd träning mot upp till en extra semestervecka.